Quyết định ban hành tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng về Ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh Đột quỵ, Chấn thương sọ não và Bại não

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2536/QĐ-BYT ngày 16/6/2020 về việc ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị,  phục hồi chức năng về Ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh Đột quỵ, Chấn thương sọ não và Bại não.

Bộ tài liệu được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Dự án Handicap Inclusion là: 1 Bình Định 2. Bình Phước 3. Bệnh viện Bạch Mai 4. Đồng Nai 5. Hồ Chí Minh 6. Quảng Nam 7. Quảng Trị 8. Tây Ninh 9. Thừa Thiên – Huế.

Download tài liệu tại nguồn trích dẫn, ở đây: https://kcb.vn/ban-hanh-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-phu%cc%a3c-hoi-chuc-nang-ve-ngon-ngu-tri-lieu-doi-voi-nguoi-benh-dot-quy-chan-thuong-so-nao-va-bai-nao.html/. Cuc QLKCB – ST cho dot quy – bai nao – chan thuong so nao

Toàn văn Quyết định 2536/QĐ-BYT như sau:

BỘ Y TẾ

 

 

Số: 2536/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng về Ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh Đột quỵ, Chấn thương sọ não và Bại não

_________________________________________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hôi đồng chuyên môn thẩm điṇh và nghiệm thu bộ tài liệu Hướng dẫn chăm sóc, điều trị, phuc hồi chứ c năng về Ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh Đột quỵ, Chấn thương sọ não, Bại não ngày 21/11/2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phuc hồi chứ c năng về Ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh Đột quỵ, Chấn thương sọ não và Bại não, bổ sung Bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phuc hồi chứ c năng 04 bệnh/tật: Đột quỵ, Chấn thương sọ não, Bại não, tật Nứt đốt sống và Não úng thủy ban hành kèm theo Quyết định số 5623/QĐ- BYT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phuc hồi chứ c năng về Ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh Đột quỵ, Chấn thương sọ não và Bại não được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Dự án Handicap Inclusion.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

–   Như Điều 5;

–  PTTg. Vũ Đức Đam (để b/cáo);

–  Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-BYT ngày 16/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 I.   Danh mục tài liệu

1. Hướng dẫn Ngôn ngữ trị liệu đối với trẻ Bại não

2. Hướng dẫn Ngôn ngữ trị liệu đối với người Chấn thương sọ não

3. Hướng dẫn Ngôn ngữ trị liệu đối với người Đột quỵ

II.   Các tỉnh/đơn vị Dự án

1. Bình Định

2. Bình Phước

3. Bệnh viện Bạch Mai

4. Đồng Nai

5. Hồ Chí Minh

6. Quảng Nam

7. Quảng Trị

8. Tây Ninh

9. Thừa Thiên – Huế

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Liên Quan